Mòduls Junior

Amb objecte de preservar l’interès de les noves generacions per l’activitat del maquetisme ferroviari i amb objecte d’aportar activitats a la celebració de l’any del centenari de l’arribada del tren a Sant Cugat, l’associació està duent a terme conjuntament amb l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès el projecte de donar a conèixer l’activitat de construcció de petits mòduls ferroviaris a escala HO amb via k de märklin a nivell escolar.  Aquesta activitat ja porta alguns anys se’n desenvolupada a França i Alemanya entre altres països.

EL PROJECTE
– Proposta és idea la FCAF per apropar gent jove a les associacions.
– Inspirat en diferents accions que es fan a Europa en aquest sentit.
– Fa seves les indicacions sobre el particular de la UAICF lunion Artistique et lntellectuelle des Cheminots Frongoisl i la FFMF la Federotion Françoise de Modélisme Ferroviarie pel que fa a França i la SMV (Srichslsche Modellbohnet Verein¡ngungl pel que fa a Alemanya.

L’OBJECTIU
– Apropar el modelisme ferroviari I la vida en comú al si de les associacions a aquelles persones joves ¡ no tant joves que fan el primer pas per conèixer i aprendre les tècniques de construcció i explotació de mòduls ferroviaris que es poden constituir en maquetes.

ELS MITJANS
– Construcció per un petit grup de joves d’un mòdul ferroviari de reduïdes dimensions amb la finalitat de poder connectar-lo amb d’altres mòduls, construïts per altres grups i presentar-los en exposició al públic en trobades de la FCAF.

A QUI VA DESTINAT?
– A les escoles de Sant Cugat per als treballs de tecnologia d’infants de 11-12 anys i/o altres cursos que l’equip directiu del centre consideri aptes per desenvolupar aquesta activitat
– Als Esplais ¡ als Casals d’Estiu.
– A les pròpies associacions.

FINALMENT, QUÉ ÉS EL MÓDUL JÚNIOR?
– Un calaix de fusta de 60 x 40 centímetres de superfície, amb quatre potes i un taulell de fons, on s’hi instal·la una via de tren, amb els cables elèctrics de connexió.
– S’ha de decorar d’acord amb les preferències de cada constructor amb un paisatge que ens sigui proper.

CONSTRUCCIÓ

Vídeo construcció de la primera fase

Vídeo construcció de la segona fase

LA PART FORMATIVA
– Permet als seus constructors viure en primera persona un projecte en comú on cada un hi aporta la seva habilitat ¡aprés dels altres.
– Amb el mòdul construït podrà participar a trobades de la FCAF i viurà des de dins la vida associativa

LA FORMACIÓ DELS FORMADORS
– Una acció d’aquesta envergadura, comporta la participació de voluntaris formadors que participin activament en l’animació, assessorament i guiatge dels participants.
– Cal donar a aquests voluntaris la formació necessària per poder fer amb èxit la labor encomanada.

Enllaços importants